พระพุทธรูป


ความมั่นคง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
แต่พื้นฐาน
ของความมั่นคงทั้งหมด
คือความมั่นคง
แห่งความเป็นมนุษย์

พุทธทาสภิกขุ