ความเห็นแก่ตัวดั้งเดิม
กลายเป็นความแก่งแย่งแข่งดี
ความโลภจนมนุษย์แปลกแยกไปจากธรรมชาติที่แท้จริง
และดั้งเดิมของตัวเอง
และแปลกแยกไปจากเพื่อมนุษย์อื่น ๆ
มัวแต่เห็นคนอื่น…เป็นคู่แข่ง
หรือคอยเปรียบเทียบกับเขาเหล่านั้น

บางวรรคตอนจาก
“ลอกคราบปัญญาชนฝรั่ง”
ส.ศิวรักษ์ : เรียบเรียง
บทนำ: ธเนศ วงศยานนาวา
สำนักพิมพ์ศยาม