คนเราเมื่อไม่ปรุงแต่ง
ก็ย่อมไม่เอาจิตวิญญาณ
ไปฝากไว้กับสรรพสิ่งที่ไม่ใช่ของตน
เรียกว่าอยู่กับตัวเองได้อย่างพึงพอใจ
ทำไห้ไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่น
มันถึงมีความอิ่มเอิบ


จาก : ห้วงยามแห่งพ่ายแพ้
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ สามัญชน