ศฤงคาระรส รสคือความรัก
เราทระรส รสคือร้องไห้
วีระรส รสคือความกล้า
พีภตสะรส รสคือความขยะแขยง
หาสยะรส รสคือการหัวเราะ
กรุณารส รสคือกรุณา ความสงสาร
อัทภุตรส รสคือความอัศจรรย์ใจ
ภยานกะรส รสคือความกลัว
คานตะรส รสคือความสงบจากหนังสือ : เจ้าการะเกด (เรื่องรักแต่ครั้งบรมสมกัป)
แดน อรัญ : เขียน
สำนักพิมพ์สามัญชน