ระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตบนหน้ากระดาษ
ย่อมขัดแย้งกัน…
ตัวจริงของเราเป็นใครบางทีนักอ่านก็ไม่รู้หรอก
แต่…ทุกอย่างที่เราเขียนมาจากความจริงทั้งนั้น
ทั้งความจริงจาก
…อดีต ปัจจุบัน


รงศ์ วงษสวรรค์
Writer MagaZine
ปีที่ ๗ ฉบับ ๖ (๖๑) มิถุนายน-กรกฏาคม ๒๕๔๑