ดอกไม่เบ่งบานอย่างเงียบงัน
และจะหลุดโรยไปไร้สำเนียง
มาบัดนี้ กาลนี้ และสถานที่นี้

…ดอกไม้ทั้งหมด โลกทั้งหมด
ล้วนเบิกบานขึ้น…
นี่คือจำนรรจาแห่งดอกไม้
คือสัจจะแห่งการเบ่งบาน
แสงเรืองรองแห่งขีวิตนิรันดร์
…ได้ฉายฉานลง ณ ที่นี้แล้ว

เซนไค ชิบายามะ: เขียน
พจนา จันทรสันติ : ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย
มูลนิธิโกมลคีมทอง ผู้จัดพิมพ์