จะรู้ว่างานอันใดสูงหรือควรทำกว่างานอันใด
ก็ให้ดูที่ว่า
…มันจะเพิ่มพูนความหลุดรอด
การไม่เห็นแก่ตัวได้หรือเปล่าเท่านั้น

เล่านิทานเซ็น
โดย: อจ.อภิญโญ
ภาพ:ฝีพู่กัน เขมานันทะ
ธรรมสภาจัดพิมพ์