วิสัยทัศน์คืออะไร มันคือจินตภาพที่ทรงพลังเกี่ยวกับอนาคต
ซึ่งสามารถบรรลุถึงได้

What is a vision? It is compelling image of an achievable future

Laura Berman Fortgang
Take your self to the top (Warner)