ชีวิตคนเราย่อมมีอะไรหมักหมมมาตลอดสายแห่งการเรียนรู้ในชีวิต
ย่อมสร้างอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นของตนเองมามาก
เปลี่ยนรูปไปเรื่อย ๆ ตามกาลเวลาและระดับการศึกษา


เล่านิทานเซ็น
เล่าเรื่อง : อ. ภิญโญ