ถึงเวลาหรือยัง ที่มนุษย์ผู้ทรงอำนาจทางปัญญา
จะได้ทบทวนคุณค่าของตนใหม่
หันกลับมาใช้ปัญญาในทางบวก
คือใช้ความรู้ที่มีเมตตา อภัย สันติ เป็นพื้นฐาน
มิใช่ความมืดบอด เพราะ…
อำนาจ
โกรธ
เกลียด
…เป็นพื้นฐาน

จากหนังสือ : เมตา อภัย สันติ , ปิยโสภณ