หนังสือพูดว่า “เราทำสิ่งนี้เพราะ…”
แต่ชีวิตพูดว่าเราทำสิ่งนี้”
หนังสือคือแหล่งให้คำอธิบายเรื่องต่าง ๆ
ในขณะที่ชีวิตไม่มีคำอธิบายใด ๆ
ผมไม่แปลกใจที่บางคนชอบหนังสือ
ทั้งนี้เพราะหนังสือมีเหตุมีผล
แต่หนังสือมีข้อจำกัดอยู่ข้อเดียวคือ
ชีวิตที่หนังสือนำไปอธิบายให้เหตุผล
ล้วนเป็นชีวิตของคนอื่น
…ไม่ใช่ชีวิตของคุณเอง


Flaubert’s Parrot (Knoff)
จาก Reader Digest , ธันวาคม ๒๕๔๑