คำ : มีนา ฟ้าศุกร์

ประคับประคองแม่ท่องสวน
หมู่มวลแมกไม้จากมือแม่
เพาะพรวนจากเรี่ยวแรงที่ดูแล
เผื่อแผ่พันผูกปลูกชีวิต

ลูกเติบโตเป็นตัวตนเป็นคนดี
จากสองมือแม่นี้ที่ลิขิต
เพาะบ่มปลูกฝังอย่างใกล้ชิด
ผลผลิต..ลูกลูกล้วน..จากสวนรัก