เมื่อมนุษย์มีชีวิตพิเศษ คือชีวิตแห่งจรรยา
ที่ยกให้มนุษย์ อยู่เหนือสัตว์
มนุษย์ย่อมมีความเข้าใจด้วยลักษณะ
ที่เห็นความต้องการเข้าใจ
ด้วยลักษณะที่เห็นความต้องการ,
ความดี ความชั่วระหว่างกันได้
…โดยไม่จำเป็นต้องบังคับ


จากหนังสือ : ตำราของแม่
บทประพันธ์ ส. ธรรมยศ
สำนักพิมพ์ วสีครีเอชั่น