ในการทำอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้
ถ้าปราศจากแล้วซึ่งศรัทธา ก็ไม่ควรที่จะทำ
ถ้าปราศจากศรัทธา…ข้าพเจ้าไม่ทำ


ม.ล. ชูชาติ กำภู