เกิดมาทั้งทีก็ต้องมีดีอวด อย่าทำตนเป็นคนอวดดี
และจงทำตนเป็นคนอ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ
ทำเพื่อความก้าวหน้า แต่อย่าก้าวร้าว
จงมีปัญญา วิริยะ มีขันติ มีสัจจะ พยายาม
และเที่ยงธรรม เที่ยงตรง เที่ยงแท้

นางบัวซอน ถนอมบุญ
ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดง( การแสงดพื้นบ้าน-ขับซอ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕