เมื่อโลกร้อนระอุไปด้วยสงครามและความขัดแย้ง
วรรณกรรมเป็นสิ่งเดียวที่ยังเหลือสำหรับปลอบโยน
ช่วยเล้าโลมดวงใจอันร้อนเร่าให้เย็นลง
เมื่อน้ำใจมนุษย์เยือกเย็น สิ่งที่ตามมาย่อมบริสุทธิ์
สุขุม เพิ่มพูนคุณค่าน้อมนำชีวิตทั้งมวลให้ดำรงคงมั่น
อยู่ในสุนทรียภาพและสันติสุขชั่วกาลนาน
วรรณกรรมจึงงามกว่าเพชร คมกว่าคมดาบ
เป็นโอสถอันประเสริฐยิ่งของชาวโลก


นางสุกัญญา ชลศึกษ์(กฤษณา อโศกสิน)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๓๑