มนุษย์ปุถุชนส่วนมากไม่มีใครดีที่สุดไม่มีใครเลวที่สุดคนดีอาจมีความไม่ดี
แม้จะเท่าเพียงผงธุลีแทรกอยู่ในความเป็นคนดี
และเช่นกันคนเลวก็อาจมีความดีแทรกอยู่บ้างในความเป็นคนเลว
ไม่ว่าคนดีหรือคนเลวส่วนมากมักมีต้นเหตุให้ชีวิตเป็นไปอย่างนั้น
ในนวนิยายจึงไม่มีคนดีที่สุดและคนเลวที่สุด

หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์)มหาวรรณ
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.๒๕๓๗
จาก:สมุดบันทึกผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ