หากมนุษย์ยังไม่แก้ฐานความคิด
ยังไม่เข้าใจสถานะของตนเอง
โลกทั้งโลกก็จะยังคงเดือดร้อนไม่มีสิ้นสุด
ศาสนาก็จะถูกใส่ร้ายและพระเจ้าก็จะยังถูกแอบอ้างใช้งานไม่สิ้นสุด
เมื่อนั้น ศาสนาก็จะไม่ประโยชน์ใด ๆ ต่อโลก
ไม่ว่า ศาสนานั้นจะเรียกชื่อว่าอะไร

ปาฏิโมกข์
พระภิกษุสงฆ์ วัดหัตถเกษตร ลงพระอุโบสถสวดปาฏิโมกข์ : สุชาติ ชูลี


ปิยโสภณ
จาก: เมตตา อภัย สันติ,ทางแห่งสันติสุข