โลกนี้มันมิได้อยู่ที่ว่าใครรู้โลกกว้างไกล พิศดารกว่าก็จะจบก่อนที่แท้ความจริงมีอยู่ว่า… 

คนนั้นจะรู้แจ้งหรือไม่ในสิ่งที่ตนเองถือว่าตนรู้อะไรอยู่นั้น

เราคน ๆ หนึ่งอาจไม่จำเป็นต้องไปพบไปผ่านโลกนี้ให้ครบ 

ให้กว้างไกลเหมือนกันหมดทุกคนก็ได้  

ขอเพียงอย่างเดียวว่าคน ๆ นั้่นต้องรู้จักสิ่งทั้งปวง ๔ สถานคือ  

รู้เฉพาะในสิ่งนั้น โดยทั่วถึง, รู้รสอร่อยของมัน, 

รู้อาทีนวโทษของสิ่งนั้น,  สุดท้ายรู้นิสสรณะของสิ่งนั้น  

ถ้ารู้ ๔ นี้ได้ ก็เป็นอันรู้แจ้งโลกทั้งหมด 

เล่านิทานเซ็น เล่าโดย : อจ. อภิญโญ