การเดินจะเป็นกระบวนการข้ามให้พ้น…
พ้นความรู้สึกเสียดายในสิ่งที่ยึดติดอยู่
พ้นความรู้สึกเกลียดชังต่อผู้อื่น
ที่ถูกทำให้เป็นคู่แข่ง
พ้นความรู้สึกกลัวในความไม่แน่นอน
ต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว

ประมวล เพ็งจันทร์
จาก: ปากไก่ วารสารของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ประจำวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙