คำ:สันติภาพ นาโค

มีลำเรือเพื่อถึงฟากฝั่ง
หัวใจเจ้าหวังสิ่งไหน
มีลำเรือเพื่อจะนำพาไป
ดวงดาวแสนไกลคอยชี้นำทาง

มีใจเพื่อไปอนัตตา
สร้างคุณค่าชีวิตคิดหวัง
แจ่มใสเต็ม เปี่ยมพลัง
เพื่อทางหลุดพ้นจากตัวตน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อให้
เป็นแสงแห่งใจไปทุกหน
ให้แก่สังคมให้ทุกคน
บันดาลดลเกิดการให้ในใจ

น้อยนักที่เกิดจากชีวิตนี้
ที่ยินดีพร้อมใจในการให้
ถูกบังคับเคี่ยวเข็ญจึงเป็นไป
มีแต่ได้มีแต่เอาเข้าครอง

รูปกายนี้เป็นเรือเพื่อข้ามฝั่ง
ถึงสวยงามก็หวังแค่ลอยล่อง
เพื่อถึงฝั่งสุดทางดังใฝ่ปอง
ที่สุดต้องขึ้นฝั่งหันหลังไป

ความผูกพันต่อกันก็เท่าน้ี
เป็นลำเรือที่ดีต้องมีไว้
คือคุณค่าที่หวังสู่ฝั่งไกล
จะถึงได้หรือไม่ยังไม่รู้

จาก : “ปากไก่”วารสารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ประจำวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘