มนุษย์ไม่ได้ต้องการแสงสี ดนตรี ลีลาเสียงเพลง
อันเร่งเร้าเย้ายวนเสมอไป
บางทีความสงบเงียบ เรียบง่าย
ก็กลายเป็นจุดขายได้เหมือนกัน


จากหนังสือ: แรงดลใจ
ธีรภาพ โลหิตกุล : เขียน