สัมผัสทางอารมณ์ของมนุษย์
มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ต่อความจริงของชีวิต
อันอยู่เหนือระดับข้อเท็จจริง
สัมผัสทางอารมณ์มิใช่การนำพามนุษย์
ให้เตลิดไปในโลกแห่งความเท็จอย่างที่เข้าใจกัน
แต่เป็นการนำเข้าสู่ โลกของความจริง(ความดี ความงาม)
อันเป็นสากล

อริสโตเติล
จาก: มธุรสแห่งปัญญา
ปาจารยสาร
ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๓๒