เมื่อมนุษย์มีชีวิตพิเศษ
คือชีวิตแห่งจรรยา
ที่ยกให้มนุษย์อยู่เหนือสัตว์
มนุษย์ย่อมมีความเข้าใจด้วยลักษณะ
ที่เห็นความต้องการเข้าใจด้วย
ลักษณะที่เป็นความต้องการ
ความดี,ความชั่วระหว่างกันได้
โดยไม่จำเป็นต้องบังคับ


ส . ธรรมยศ
จากหนังสือ : ตำราของแม่
สำนักพิมพ์วสีครีเอชั่น