โลกนี้ไม่ใช่โลกของซูเปอร์แมน*
ไม่ใช่โลกของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
แต่โลกนี้ คือ โลกของคนตัวเล็ก ๆ
ที่เอื้ออาทรต่อกัน

เจตนา นาควัชระ

Writer Magazine
ฉบับที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐
สำนักพิมพ์นาคร
*“super”เขียนว่า “ซูเปอร์” ตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน