ร ว ม เ รื่ อ ง สั้ น ร า ง วั ล ซี ไ ร ต์ ๒๕๓๐
ก่ อ ก อ ง ท ร า ย
ไพฑูรย์ ธัญญา

รวมเรื่องสั้นวัยหนุ่มและเป็นเรื่องสั้นเล่มแรกของ ไพฑูรย์ ธัญญา ที่ทำให้นามนี้ปรากฏตัวอย่างมั่นคง บนถนนสายนักเขียน เขาเป็นม้ามืดในปี ๒๕๓๐ ที่คว้ารางวัลใหญ่ระดับอาเซียนของประเทศไทย ด้วย “ก่อกองทราย” เป็นรวมเรื่องสั้นที่ระบายความเข้มข้นและหลากหลาย ให้เห็นชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์อันเป็นสากล ดั่งเช่นมนุษย์ทั่วโลกพึงเป็น แต้มเติมวิถีท้องถิ่นและความเป็นไทย ทั้งด้านภาษาและฉาก

แสดงปัญหาและแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต ความเชื่อ ความคิด ที่เน้นลงไปในสังคมชนชบท ที่ได้รับการยกย่องนำไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น คนบนสะพาน นกเขาไฟ คำพยากรณ์ เป็นต้น

ก่อกองทราย ทำให้วรรณกรรมรางวัลซีไรต์เฟื่องฟูที่สุด เมื่อสื่อมวลชนทุกแขนงนำเสนอข่าวสาร ทำให้มีจำนวนครั้งในการพิมพ์มากที่สุดยุคหนึ่ง และนับจากนั้นเป็นต้นมา รางวัลซีไรต์แต่ละปี ได้รับการพูดถึง อันมาจากอานิสงส์ของ “ก่อกองทราย” ในครั้งโน้นโดยแท้

พิมพ์ครั้งที่ ๔๖ ปี๒๕๖๒
ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ปกปีก ๒๒๔ หน้า
๑๔๔ บาท (ราคาปก ๑๘๐ บาท)
ติดต่อ สำนักพิมพ์นาคร

https://www.facebook.com/สำนักพิมพ์นาคร-187634895099751/