ทุกวันนี้มิใช่พลังตะวันตกกดขี่พลังตะวันออก
หากเป็นพลังตะวันออกที่บำราบตะวันตก
ชัยชนะของมวลมนุษย์ชาติ*ได้เข้าสู่หัวเลี้ยวสำคัญแล้ว
บุคคลผู้รักความก้าวหน้าทั้งหลายเพียงแค่คอยระมัดระวัง
ไม่ปล่อยให้พลังที่เลวร้าย มาทำให้ชัยชำนะ นั้นต้องล่าช้าไป
ฤาเกิดผลเสียหายมากเกินควรเท่านั้น

ศรีอินทรายุทธ
หนังสือ: ศิลปาการแห่งกาพย์กลอน พ.ศ. ๒๕๒๑
สำนักพิมพ์ ไทยศึกษา