ใบไม้
สะบัดพลิ้วได้
เพราะลมพัด


ลิ้นคน
สะบัดพลิ้วได้
เพราะประโยชน์พัด

พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาส ภุกขุ)


อ่านต่อ: 365-blog.com