ด้วยความไม่เป็นธรรม มนุษย์อาจจะเจริญรุ่งเรือง
อาจจะได้มาซึ่งสิ่งที่ดีงามน่าปราถนา
และอาจจะมีชัยชำนะเหนือศัตรู
แต่เขาจะพินาศปราศจากชีวิตลงที่โคนราก


ระพินทรนาถ ฐากุร(Robindronath Ţhakur)
***คัดจากหนังสือ” The discover India”ของยะวาหระลาล เนห์รู หน้า๔๗๘-๙

จากหนังสือ : เหมือนหนึ่งนกที่จากรัง
เรืองไร-กรุณา กุศลาสัย: แปลและเรียบเรียง
สำนักพิมพ์แม่คำผาง