จักรวาลอันซับซ้อนและกว้างใหญ่ไพศาลนี้กระเพื่อมอยู่ด้วยลีลาความเคลื่อนไหว
เหมือนดังตัวตนอันงดงามมีชีวิต และมนุษย์ซึ่งดำรงอยู่เป็นส่วนเสี้ยวหนึ่ง ย่อมร่วมอยู่ในฐานะของแบบฉบับเล็ก ๆ แห่งจักรวาล การหยั่งให้ถึงธรรมชาติที่แท้ของมนุษย์และค้นให้พบว่าทำอย่างไรชีวิตมนุษย์และสังคมมนุษย์จะบรรลุถึงความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ร่วมกัน นี่คือสารัตถะที่สำคัญสุด อันเรามนุษย์จะพึงโน้มนำปรีชาญาณของเราเข้าค้นหา นี่เป็นปัญหาซึ่งสำคัญและร้ายแรงที่สุดซึ่งดำรงอยู่เบื้องหน้า

ไดซากุ อิเคดะ


บางวรรคตอนจาก
ความเรียง : วิเคราะห์และสังเคราะห์ (เด็กแก้ว)
นักเขียน: ไดซากุ อิเคดะ
แปล:พจนาถ จันทรสันติ
โดย: สำนักพิมพ์เคล็ดไทย