Quote of the day

สิ่งที่มนุษย์ต้องการคือหนทางที่จะเดิน
และสะพานที่จะข้ามไปสู่กันและกัน
การให้เท่านั้นจะกรุยทางและปูสะพานนี้ไปได้ราบรื่น
เมื่อท่านปรารถนาจะให้รักแท้
ซึ่งท่านอ้างเสมอแหละว่าจริงใจ
จงอย่าสร้างกำแพงขวางทางรักของตนเอง
ด้วยการพยายามยกความสำคัญให้แก่ประโยชน์ตนจนหมดสิ้น


บางวรรคตอน: อย่าตักตวงผลประโยชน์จากรัก
จากหนังสือ: เพียงแค่เม็ดทราย
โดย นิด นรารักษ์ (อุชเชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖)