Quote of the day

ผีเสื้อตัวนั้น ยังไม่ได้จากไปไหน
ยังคงโบกปีบางสวยเหนือทุ่งแห่งจินตนาการ
ทำหน้าที่ปลุกปลอบจิตใจผู้กำลังทุกข์ท้อเพราะชะตาชีวิตโบยตี
เช่นเดียวกับความตอนหนึ่งในเพลง’A day in the life’ ของเดอะบีทเทิ่ลส์
ซึ่งผีเสื้อตัวนั้นชื่นชอบ–I’d like to turn you on
ฉันอยากจะปลุกความรู้สึกคุณ


กองบรรณาธิการไรท์เตอร์
Writer Magazine
ฉบับที่ ๕ ( ๖๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
สำนักพิมพ์นาคร