Quote of the day


ขณะที่โลกของความเป็นจริง โศกนาฏกรรมในทำนองนี้อุบัติขึ้น ที่โน่น ที่นี่ ตั้งแต่ก่อนหน้าสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าโลกเปลี่ยนไปรวดเร็ว นับเนื่องมาตั้งแต่การรบพุ่งด้วยหอกแหลน ดาบปืน ระเบิด จนกระทั่งมาถึงอาวุธนิวเคลียร์ ตั้งแต่การผลิตด้วยมือ เครื่องจักรแล้วขับเคลื่อนมาสู่ยุคดิจิตอล ตั้งแต่ยุคสมัยอันมืดมน สู่ยุคสมัยแห่งความสว่างไสว หรือหุบเหวแห่งอารยธรรมที่ถูกถม เติมจนกลายเป็นแอ่งอารยธรรม
แต่ทว่าโศกนาฏกรรมไม่เคยจบสิ้น…บทสนทนาบางวรรคตอน : เสียงในประวัติศาสตร์
นวนิยาย:ฝูงนกอพยพ
โดย เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
สำนักพิมพ์ดวงใจ