Quote 0f the Days
ภาพ : พระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ณ ปราสาทบันทายฉมาร์
ตั้งอยู่ใน อ.ทมอพวก จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

โดย : สุชาติ ชูลี


เพื่อที่จะเข้าถึงสารัตถะสำคัญนั้น
เราต้องลืมความแบ่งแยกไว้ชั่วขณะหนึ่ง
ถ้ายอมรับความแบ่งแยกแล้ว
คัมภีร์ภาพแห่งสัจธรรมเที่ยงแท้ก็จะตามมา
เราอาจแบ่งแยกซ้าย-ขวา พวกหลังค่อมหลังไม่ค่อม
พวกเผด็จการณ์หลงชาติกับนิยมประชาธิปไตย
ใครเล่าจะไปโต้แย้งการแบ่งแยกนี้ได้ แต่ท่านรู้ดีว่า…

“สัจธรรมคือสิ่งที่คลี่คลายความยุ่งยากของโลก
หาใช่สิ่งสร้างความโกลาหลไม่
….สัจธรรมคือคำพูดที่ชี้ให้เห็นสิ่งอันเป็นสากล”


อังตวน เดอ แซงเต็กซูเปรี( Antonine dee Saint-Exuperry)
นักเขียนอมตะตลอดกาล วีรบุรุษในตำนานวรรณคดีฝรั่งเศส


จากหนังสือแปล: แผ่นดินของเรา
เขียน :Antonine dee Saint-Exuperry
ผู้แปล:นารีรัตน์
สำนักพิมพ์นาคร