มนุษย์คือความเร้นลับมหัศจรรย์ แม้จะใช้ทั้งชีวิตมุ่งคลายปมปริศนาเหล่านั้น
ก็อย่าได้กล่าวเลยว่าเป็นการใช้เวลาให้ล่วงเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์
ข้าพเจ้าเองทุ่มทั้งชีวิตอยู่กับความลับลี้ อันชวนฉงนนี้
เพราะข้าพเจ้าต้องการความป็นมนุษย์


ดอสโตเยฟกี้


มธุรสแห่งปัญญา ปาจารยสาร : ฉบับที่ ๒ พฤกษภาคม-มิถนายน ๒๕๓๒