คำ : ระริน ละลาน
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ในความว่างปล่อยวางให้ว่างเปล่า
ในความเศร้าละทิ้งทุกสิ่งหมอง
ในความฝันฟุ้งเฟื่องจนเรืองรอง
ในความรักตรึกตรองก่อนต้องใจ
.
ในความเห็นเป็นกลางอย่างแท้เที่ยง
ในความเสี่ยงบิ่นบ้าคุ้มค่าไหม
ในความจนหนทางมองกว้างไว้
ในความไกลแพ้ใกล้ใช่หลอกลวง
.
ในความสุขรู้สึกให้ลึกล้ำ
ในความจำจารจดบทผ่านล่วง
ในความคิดขัดเกลาแทนเปล่ากลวง
ในความหวงคือห่วงหาเกินอาทร
.
ในความทุกข์ ทบทวน กระบวนจิต
ในความผิด พลาดพลั้ง ยับยั้งก่อน
ในความงาม สามัญ นิรันดร
ในความเพียร ละตึง-หย่อน ผ่ อ น ส า ย ก ล า ง