คำ : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ภาพ : ชูลี สุชาติ

โดดเดี่ยววิเวกเอกองค์
คือความมั่นคงอย่างยิ่ง
กายอยู่กับใจแท้จริง
ขวัญมิ่งดิ่งไปในตน

แน่วนิ่งดิ่งใจในงาน
มองความฟุ้งซ่านสับสน
ดูความว้าวุ่นหมุนวน
ตกตะกอนนอนก้นในกาล

แท้จริงโดดเดี่ยวไม่เดียวดาย
เรามีเพื่อนมากมายมหาศาล
ผู้ดิ่งลึกไปในงาน
ด้วยชีวิตจิตวิญญาณศิลปิน