คำ ; พิบูลศักดิ์ ละครพล
ภาพ : ธีรภาพ โลหิตกุล

แม้ฟ้าหม่นหมอกควันเข้าครอบคลุม
ไฟป่าสุม ไฟเมืองฉานทุกย่านถิ่น
ไม่ว่าเกิดเหตุร้ายใดในแผ่นดิน
อย่าสูญสิ้นความหวังกำลังใจ

คิดเสียว่า ฟ้าปรับเร่ง สมดุลโลก
ดับดินโศก คลายร้อนชื้น คืนค่าใหม่
มองให้เห็นแง่งามซ่อนความนัย
สูญเสียไป เพื่อได้รับ ปรับชีวิต

คืออย่างไร อยู่ให้ดี มีความสุข
เหตุแห่งทุกข์ โลภเลวร้าย สิ่งใดผิด
ร่วมมือกันตั้งรับปรับความคิด
ทุ่มอุทิศแก้ไขให้ดีงาม

จะปลอดภัย อยู่รอด ต้องแข็งแรง
โรคสำแดงชีพวิทยาอย่ามองข้าม
สายพันธุ์ไหนอ่อนแอแพร่โรคลาม
สิ้นเผ่าพงศ์ ลงชั่วยาม ตะวันยอ

คนฉลาด รู้เปลี่ยนปรับ รับมือสู้
ลมหายใจยังอยู่อย่าได้ท้อ
มืดมิดมนแค่ไหนก็ให้รอ
รุ่งอรุณที่ฟ้าทอแสงสีทอง