คำ : กระท่อมวิเวก
: แปลโดย พระมหาสมภาร พรมทา
ภาพ : ชูลี สุชาติ

หัวใจฉันหล่นหาย
วิ่งออกไปนอกบ้าน
หาดูก็ไม่พบ

ถามใครดู
ก็ไม่มีเสียงตอบ

กลับเข้ามาในห้อง
มองหาอีกที
พลางเพ่งพินิจ
ใคร่ครรวญอย่างรอบคอบ

สรรพสิ่งพลันแปรเปลี่ยน
เป็นความสงบเย็นฉ่ำ

ไม่ต้องออก
ไปตามหาหัวใจ
ทั้งไม่ต้องเสียเวลา
ไปไถ่ถามผู้คน

อยู่แต่ในบ้าน
ก็ลิ้มรสนิพพานได้