การรู้อย่างถูกต้อง
ต้องรู้ตามกฎของธรรมชาติ
กฎความจริงของธรรมชาติ
ก็คือว่า สิ่งทั้งหลาย ‘เปลี่ยนแปลง’ เป็นกฎตายตัว

ปัญญานันทภิกขุ