หมุดที่สอง…พฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ถอดถ้อยคำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลง

ใครรู้ดาวหยาดน้ำหยดน้อยๆ
ร่วมขับเคลื่อนเลื่อนคล้อยเป็นน้ำของ
เรื่อยไหลไร้ตัวตนให้ยลมอง
ประกายส่องศรัทธามหานที

ขอบพระคุณ 

คําร้อง-ทํานอง: ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
เรียบเรียง : สชุาติ แสงทอง,พงศ์พิธาน ธุวัชชัย
ขับร้อง : มัลลิกา ชมภู
บรรเลงวง : อัมพวา
ตัดต่อ:เจียรยุทธ์ อัครภัทรรัฐ