คำ : ภักดิ์ รตนผล
ภาพ: สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์

แม่นำ้เดินทางผ่านหกประเทศเขตคาม
จีน เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ถึงสี่พันเก้าร้อยกิโลเมตร
ก่อนหลอมรวมลงทะเลอินโดจีน

แม่น้ำโขงเป็นมารดาแห่งการก่อกำเนิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
ความอุดมของลุ่มน้ำ และแม่น้ำสาขา
หล่อเลี้ยงประชากรกว่าร้อยเผ่าพันธุ์

อ่านต่อ: 365-blog.com