เหมือนไม่รู้โลกาจะวินาศ
มหาภัยธรรมชาติฉกาจขนาดไฉน
เหมือนไม่รู้ ไม่รวม ไม่ร่วมใจ
มนุษย์ยังสร้างภัย เหมือนไม่พอ ฯ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

มหานทีที่ไหลจากจุดเริ่มต้นบนที่ราบสูงหลังคาโลก ณ ทิวเทือกหิมาลัยในเขตแดนจีน ไหลเรื่อยลงสู่ทะเลจีนใต้ในเขตแดนเวียดนาม ด้วยระยะทางยาวไกลถึง ๔,๙๐๙ กิโลเมตร ในดินแดนอันบริบูรณ์พูนผลด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ทั้งยังประกอบด้วยประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา กระนั้นก็ตามความแตกต่างมิได้เป็นความขัดแย้งแตกแยก กลับเป็นแหล่งกำเนิดแห่งอารยธรรม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันมีที่มาจาก มหานทีแห่งอุษาคเนย์

“โขง มหานทีแห่งอุษาคเนย์” หนังสือรวมบทกวีประกอบภาพและสุนทรพจน์เพื่อแสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ห่วงใยต่อหายนะก่อนจะสิ้นโขงลึกล้ำเคยค้ำคูน เถิด! อย่ารอให้ถึงวันสิ้นสูญชีวิตจิตวิญญาณ

***พิเศษจากราคา ปก ๓๕๐ บาท ลดพิเศษ Pre-order ราคา ๒๙๐ รวมค่าจัดส่ง
***สนใจ ติดต่อ ได้ที่ Facebook page : The 365 days
หรือโทร: ๐๘๑-๖๑๕ ๐๕๓๕
***รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อแม่น้ำโขง