ศูนย์ศึกษาสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ขอเชิญชวนนักออกแบบส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบโลโก้

สุวรรณภูมิ จากรากเหง้า อารยธรรมอันทรงคุณค่า สู่การพัฒนา สะท้อนโลกในอนาคต”