The 365days

ขอเชิญชวนกวี ช่างภาพ และผู้สนใจร่วมส่งผลงานคัดสรร เพื่อจัดทำหนังสือภาพประกอบบทกวี ในการบันทึกยุคสมัยห้วงขณะหนึ่งที่ทุกท่านแสดงเจตนารมณ์ถึงวิกฤตของแม่น้ำโขง แม่น้ำสำคัญของหลายประเทศ จึงมิใช่ทรัพย์สมบัติเฉพาะของคนต้นน้ำ กลางน้ำ และย่อมมิใช่สมบัติของคนหนึ่งคนใด หากแต่มหานทีสีทันดรแห่งนี้เป็นของมวลมนุษยชาติ

มาเถิดมาร่วมกันส่งแสงสะท้อน ส่งเสียงเรียกร้อง ไม่มีคำว่าสาย หากเราไม่รีรอให้วันแห่งหายนะนั้นมาถีง
“หรือจะรอวันสิ้นใจไปด้วยกัน …เถิด ! รอวันสิ้นใจทุกชาติพันธุ์”

***ปิดรับสมัคร ต้นฉบับ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒