คำ:ชมัยภร แสงกระจ่าง
ภาพ: ชูลี สุชาติ

สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเรา ดีเสมอสำหรับเรา

นางชมัยภร บางคมบาง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๗