คำ:พนม นันทพฤกษ์
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ชีวิตคนนั้นสั้น แต่ชีวิตวรรณกรรมยืนยาว พลังของบุคคลจำกัด
แต่พลังแห่งวรรณกรรม ส่งผลสะท้อนไร้ขอบเขตและบุคคลอาจถูกทำลาย
แต่วรรณกรรมไม่สามารถ

นายสถาพร ศรีสัจจัง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๔๘
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม