คำ:สุรชัย จันทิมาธร
ภาพ : ชูลี สุชาติ

รบกวนผู้อื่นให้น้อยที่สุด พึ่งตนเองให้ได้

เมื่อมีพอแล้ว รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่น

นายสุรชัย จันทิมาธร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๕๓
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม