คำ:ประยอม ซองทอง
ภาพ : ชูลี สุชาติ

เพราะถิ่นนี้มีฟ้ากว้างกว่ากว้าง มีความมืดที่เวิ้งว้างสว่างไสว
เป็นป่าเเถื่อนแต่เป็นที่ไม่มีภัย อยู่ห่างไกลแต่ใกล้คุณธรรม

นายประยอม ซองทอง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๔๘
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม