คำ:อัศศิริ ธรรมโชติ
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ผมเขียนเรื่องสั้นเหมือนคำร้องทุกข์ เพื่อให้คนในสังคมได้เข้าใจในชีวิตซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะชีวิตเล็กๆ ที่อยู่เรี่ยรายปลายขอบของสังคมประเทศนนี้ ทั้งนี้ด้วยความคิดว่า
ถ้าเป้าหมายนั้นบรรลุไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม คนจะได้เกิดความรักเห็นอกเห็นใจความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นาย อัศศิริ ธรรมโชติ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๔๓
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

365-blog.com